Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Кандидатстване по проект HEI PLADI по програма Еразъм+ за обучение в Лисабон, Португалия през есента

   

Срок за подаване на документите: 15.09.2017 г. до 12:00 часа

 

СУ „Св. Климент Охридски“

Университетски Ботанически градини

 

КРИТЕРИИ

за допустимост и селекция на студенти и докторанти за практически обучения в Лисабонския Университет, Португалия по проект HEI PLADI
( Higher Education Innovation in Plant Diversity: flexible learning paths for emerging labour market ), по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2: Стратегическо партньорство във висшето образование

 

Критерии за допустимост:

Кандидатите трябва да са студенти или докторанти в СУ „Св. Климент Охридски“

Кандидатите трябва да бъдат записани в ОКС Бакалавър или ОКС Магистър за годината, през която ще участват в практическото обучение, или да са докторанти, (и за трите степени е допустима редовна, задочна или дистанционна форма на обучение).

Към момента на кандидатстването кандидатите следва да имат завършени минимум два семестъра от следването си в ОКС Бакалавър.

Кандидатите трябва да имат основни познания по Ботаника и/или Таксономия на растенията, и/или Модерни методи в таксономията на растенията, и/или Ex situ и in situ опазване на растенията, и/или ГИС методи, с издържан поне един изпит в посочените области.

Кандидатите следва да владеят английски език, на който ще се провежда обучението, съгласно изискванията на проекта.

 

Кандидатите следва да удостоверят успех от обучението си в Софийски университет до момента на кандидатстването. За новозаписани магистри се взема средния успех от следването от бакалавърската степен и дипломната защита/държавния изпит. За докторанти се взема средния успех от приемните изпити.

 

Кандидатите следва да са се регистрирали в онлайн-платформата на проект HEI PLADI: https://dibt.unimol.it/HEI-PLADI/elearning/ за съответните Е-курсове.

 

Критерии за селекция:

Кандидатите ще бъдат селектирани на база комплексна оценка на тяхната мотивация, степента на владеене на английски език и средния успех към момента на кандидатстването за практическото обучение.

 

Необходими документи за участие в конкурса за селекция на студенти и докторанти за практически обучения в Лисабонския Университет, Португалия, по проект HEI PLADI

За участие в конкурса са необходими следните документи на български език или английски език:

  1. Попълнена апликационна форма (английски)
  2. Мотивационно писмо (български)
  3. Автобиография (английски)
  4. Актуална справка (уверение) за успеха към момента на кандидатстване - важи само за студентите-бакалаври и магистри (български);
  5. Копие от заповед за зачисление (важи само за докторанти) (български);
  6. Сертификат/удостоверение за владеене на английски език
  7. Доказателства за регистрация във виртуалния/те курс/ове по пилотната програма HEI-PLADI

 

За повече информация и подаване на документи ubg_sofia@abv.bg ; срок за подаване на документите – 15.09.2017 г., до 12:00 часа