Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Електроенергийният системен оператор обявява стипендиантска програма за младежи с интереси в областта на енергетиката

   

Окончателното класиране ще се извърши до 31.10.2017 г.

 

По повод 10-годишнината на дружеството, ръководството на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) инициира стипендиантска програма за младежи с интереси в областта на енергетиката, които след това да приложат наученото в структурата на ЕСО. Една инициатива, която ще подкрепи даровитите деца, а и ще подпомогне кадровите нужди на дружеството в контекста на необходимостта академичното обучение да отговаря на потребностите на бизнеса от професионално подготвени специалисти.

12 студента от всеки курс на обучение в техническите университети на страната и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, обучаващи се в специалности енергетика или информационни технологии, ще получат финансова подкрепа от дружеството.

Стипендията е в размер на учебната такса плюс допълнителна сума от 2000 лева за една академична година.

Право да кандидатстват за стипендиантската програма на ЕСО ще имат студенти в редовна форма на обучение в електротехнически специалности, завършили успешно първия семестър с минимален успех „много добър 4,50“, както и дипломиралите се със степен „бакалавър“.

Подборът на кандидатите ще премине през два етапа - по документи и събеседване/интервю/.

Одобрените стипендианти ще подпишат договор с ЕСО, който по смисъла на чл.229 от Кодекса на труда, ангажира дружеството след завършване на обучението им да ги приеме на работа по придобитата квалификация за уговорения срок.

 

УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИТЕ

ЕСО ЕАД отпуска годишни стипендии на студенти от всеки един курс на обучение, обучаващи се в техническите университети в Република България по специалност “Електроенергетика (електроснабдяване и електрообзавеждане)“ и специалности в областта на енергетиката и /или информационните технологии в СУ „Св. Климент Охридски”. Стипендиите ще могат да се получават независимо от това дали студентите получават и други стипендии и награди.

Размерът на стипендията отговаря на сумата от размера на учебната такса за семестъра / учебната година в съответния технически университет за съответната специалност и надбавка в размер на 2 000 лева за учебна година.

 

Право на стипендии имат студенти:

1. Редовна форма на обучение в посочените по-горе факултети в изброените висши учебни заведения, от IIри семестър на Iви курс до IVти курс, включително.

2. Завършили първи семестър/курс на обучение за образователно-квалификационна степен бакалавър и положили успешно всички изпити по учебния план за Iви семестър/годината, с минимален среден успех „много добър 4,50”.

3. Завършили курс на обучение за образователно-квалификационна степен бакалавър и с минимален успех „много добър- 4,50” от дипломата за образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

Правото на стипендия се губи в следните случаи:

1. Когато студента прекъсне учебна година или семестър, с изключение на:

 • случаите поради болест;
 • студентки - майки, прекъсващи поради бременност, раждане и отглеждане на дете до 6-годишна възраст;
 • студенти – бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или упражняването на родителските права е предоставено на бащата – студент;
 • след прекъсване със заверени семестри и положени изпити, поради промяна в учебните планове и програми;
 • обучение в чужбина.

Студенти, които продължават обучението си след прекъсване (съгласно горните точки), изчисляват успеха си за стипендия въз основа на последния семестър, през който са имали статут на действащи студенти.

При преместване от едно в друго висше учебно заведение студентите представят служебна бележка или академична справка от предишното учебно заведение, въз основа на която се изчислява успеха им. При едновременно обучение по две специалности, за стипендии може да се кандидатства само за една от двете специалности.

2. Студентите не са положили успешно всички изпити от утвърдения план за съответната учебна година.

3. Средният успех от успешно положените изпити от утвърдения план за съответната учебна година е под „много добър 4,50”.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец от интернет страницата на дружеството: www.tso.bg
 • Автобиография на български език;
 • Мотивационно писмо;
 • Препоръка от университет, подписана от хабилитиран преподавател (предимство);
 • Уверение от учебното заведение с изчислен успех за първия семестър/предходната година.

 

Кандидатите за стипендии преминават през два етапа на подбор:

1. Подбор по документи:

 • оценка по минимален успех;
 • оценка на мотивационно писмо.

2. Събеседване (интервю)

Окончателен подбор:

1. Всички кандидати се класират по низходящ ред спрямо сумарния бал от предварителния подбори интервюто.

2. При наличие на двама и повече кандидати с равен бал, класацията между тях се извършва в спрямо точките от средния успех;

 

Необходимите документи се подават в срок до 01.10.2017 г., лично или чрез куриер, в деловодството на ЕСО ЕАД, адрес:
1618 София, бул. Цар Борис III №201.

Окончателното класиране ще се извърши до 31.10.2017 г.

 

Изплащането на сумите се извършва на база сключен договор, по образец на ЕСО ЕАД, с лицето, определено за стипендиант, по банкова сметка на университета с посочване на лицето, чиято такса се плаща. Надбавката в размер на 2 000 лева се заплаща по банкова сметка на студента по реда предвиден в договора.

Успешните кандидати ще имат право да посещават ЕСО ЕАД, да се ангажират в дейности на дружеството, като от тях ще се изисква да представят регулярна информация за процеса на обучението им.

Одобрените стипендианти ще подпишат договор с ЕСО, който по смисъла на чл.229 от Кодекса на труда, ангажира дружеството след завършване на обучението им да ги приеме на работа по придобитата квалификация за уговорения срок.

 

Заявление за кандидатстване