Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 99 /20.11.2020 г.

   

 

На вниманието на всички кандидати по обявени конкурси за академични длъжности:

Съгласно Заповед № РД-19-343/16.09.2020 г. на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ с цел ограничаване на опасността от разпространение COVID-19, документи за участие в конкурси за академични длъжности обнародвани в Държавен вестник и в-к „24 часа“ след 01.08.2020 г., се подават по електронен път при спазване на Инструкцията за електронно подаване на документи по чл. 3, ал. 1 от ПУРПНСЗАДСУ.

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

доценти по професионално направление:

  • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Международна журналистика) – един, за нуждите на ФЖМК;
  • 4.1. Физически науки (Биофизика и медицинска физика) – един, за нуждите на МФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

  • 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по новогръцки език и английски език) – един, за нуждите на ФКНФ;
  • 1.3. Педагогика на обучението по … (Информационни и комуникационни технологии в обучението по чужд език и работа в дигитална среда) – един, за нуждите на ФКНФ;
  • 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – унгарски и български език) – един, за нуждите на ФКНФ;
  • 2.1. Филология (Африкански португалоезични литератури и превод) – един, за нуждите на ФКНФ;
  • 4.4. Науки за земята (Икономическа и социална география) – един, за нуждите на ГГФ;
  • 1.3. Педагогика на обучението по … (Музикален фолклор, Методика на обучението по музика) – един, за нуждите на ФНОИ;
  • 2.3. Философия (Философия на историята, Философия на религията) – един, за нуждите на ФФ;
  • 2.1. Филология (Антропология на българите. Български фолклор) - един, за нуждите на ФСлФ,

 

със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.