Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 88 /13.10.2020 г.

   

 

На вниманието на всички кандидати по обявени конкурси за академични длъжности:

Съгласно Заповед № РД-19-343/16.09.2020 г. на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ с цел ограничаване на опасността от разпространение COVID-19, документи за участие в конкурси за академични длъжности обнародвани в Държавен вестник и в-к „24 часа“ след 01.08.2020 г., се подават по електронен път при спазване на Инструкцията за електронно подаване на документи по чл. 3, ал. 1 от ПУРПНСЗАДСУ.

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

професор по професионално направление:

  • 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите - Фитоекология) – един, за нуждите на БФ;
  • 4.3. Биологически науки (Микробиология – Обща и хранителна микробиология) – един, за нуждите на БФ;
  • 2.1. Филология (Тюркология и алтаистика; общо и сравнително езикознание) – един, за нуждите на ФКНФ;

 

доценти по професионално направление:

  • 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите – Екология на микроорганизмите) – един, за нуждите на БФ;
  • 7.1. Медицина (Медицинска генетика) – един, за нуждите на МФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

  • 4.3. Биологически науки (Биофизика) – един, за нуждите на БФ;
  • 4.4. Науки за земята (География – Географски информационни системи и картография) – един, за нуждите на ГГФ;
  • 7.1. Медицина (Медицинска генетика) - един, за нуждите на МФ;
  • 3.4. Социални дейности (Организация и управление на социалната работа) - един, за нуждите на ФП,

 

със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.