Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 82/14.10.2022 г.

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за

 

професор по професионално направление:

  • 4.3. Биологически науки (Хидробиология – Ихтиология и аквакултури) – един за нуждите на БФ;

 

доцент по професионално направление:

  • 4.4. Науки за земята (Хидрология на сушата и водните ресурси) – един за нуждите на ГГФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

  • 4.5. Математика (Математически анализ) – един за нуждите на ФМИ;
  • 2.1. Филология (Унгарска литература) – един за нуждите на ФКНФ,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно (за информация: www.uni-sofia.bg).