Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 105/11.12.2020

   

 

На вниманието на всички кандидати по обявени конкурси за академични длъжности:

Съгласно Заповед № РД-19-343/16.09.2020 г. на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ с цел ограничаване на опасността от разпространение COVID-19, документи за участие в конкурси за академични длъжности обнародвани в Държавен вестник и в-к „24 часа“ след 01.08.2020 г., се подават по електронен път при спазване на Инструкцията за електронно подаване на документи по чл. 3, ал. 1 от ПУРПНСЗАДСУ.

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

  • 4.2. Химически науки (Теоретична химия) – един, за нуждите на ФХФ;
  • 3.4. Социални дейности (Методи на социалната работа, Геронтологична социална работа) – един за нуждите на ФП;

 

доценти по професионално направление:

  • 4.2. Химически науки (Органична химия – Химия на хетероциклените съединения) – един, за нуждите на ФХФ;
  • 4.5. Математика (Математическа логика) – един, за нуждите на ФМИ;
  • 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Западноевропейска литература) – един, за нуждите на ФСлФ;
  • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Социална и културна история на България. Ново и най-ново време) – един, за нуждите на ФФ;
  • 2.2. История и археология (История на българските земи XV - XVII век) – един, за нуждите на ИФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

  • 7.1. Медицина (Контактни лещи) – един, на непълно работно време – 2 ч., за нуждите на ФзФ;
  • 2.3. Философия (Методика на обучението по философските дисциплини и хоспитиране) – един, за нуждите на ФФ,

 

със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи може да се подадат и електронно на адрес: www.uni-sofia.bg.