Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ, бр. 100/16.12.2022 г.

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

 • 4.4. Науки за земята (География на населението и селищата) – един за нуждите на ГГФ;
 • 4.4. Науки за земята (Регионална геология) – един за нуждите на ГГФ;
 • 3.9. Туризъм (Туристически ресурси и туристическо странознание) – един за нуждите на ГГФ;
 • 4.3. Биологически науки (Зоология на гръбначните животни, Географски информационни системи) – един за нуждите на БФ;
 • 2.4. Религия и теология (Въведение в история на Църквата с История на Българската православна църква) – един за нуждите на Бог.Ф;

 

доценти по професионално направление:

 • 4.4. Науки за земята (Геохимия) – един за нуждите на ГГФ;
 • 4.4. Науки за земята (География на туризма и рекреацията) – един за нуждите на ГГФ;
 • 2.4. Религия и теология (Църковна археология) – един за нуждите на Бог.Ф;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … (Физическо възпитание и спорт – Лека атлетика и кондиционна подготовка) – един за нуждите на ДС;
 • 4.2. Химически науки (Аналитична химия –Археометрия) – един, на половин щат за нуждите на ФХФ;
 • 4.2. Химически науки (Органична химия – Органичен синтез) – един за нуждите на ФХФ;

 

главни асистенти по професионално направление:

 • 3.7. Администрация и управление (Регионално развитие и умна трансформация на регионите) – един за нуждите на ГГФ;
 • 4.3. Биологически науки (Молекулярна биология) – един за нуждите на БФ;
 • 4.3. Биологически науки (Биохимия) – един за нуждите на БФ;
 • 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите – Екология на микроорганизмите) – един за нуждите на БФ;
 • 4.3. Биологически науки (Ботаника – систематика на висши растения) – един за нуждите на БФ;
 • 4.3. Биологически науки (Физиология на растения) – един за нуждите на БФ;
 • 4.3. Биологически науки (Хистология и ембриология) – един за нуждите на БФ,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно (за информация: www.uni-sofia.bg).