Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в. "Новинар", бр. 84/09.04.13 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

асистенти по:

 

за нуждите на Факултета по химия и фармация, катедра “Неорганична химия”:

  • 4.2. химически науки /неорганична химия/ - един;

 

за нуждите на Медицински факултет, катедра “Химия и биохимия, физиология и патофизиология”:

  • 7.1. медицина /патофизиология/ - един;

 

за нуждите на Биологически факултет, катедра “Цитология, хистология и ембриология”: асистент по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ по:

  • 4.3. биологически науки /клетъчна биология/ – един,

 

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит.

Необходими документи:

  • заявление /по образец/,
  • автобиография,
  • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал и по едно копие;
  • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал и едно копие;
  • медицински свидетелства, удостоверяващи психичното и физическото му здраве,
  • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки /ако има такива/.

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

Документи се подават в Ректората, стая 108, бул. “Цар Освободител” № 15, София 1504,
тел. 02/987-36-34.