Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в. "Новинар", бр. 61/17.03.2015 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

 

асистенти по:

 

за нуждите на Факултет по математика и информатика, катедра „Информационни технологии“:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки /информационни технологии/ - един;

за нуждите на Факултет по математика и информатика, катедра „Информационни технологии“ с временно присъединена „Аналитична механика“:

 • 4.5. Математика /аналитична механика/ - един;

за нуждите на Биологически факултет, катедра „Биохимия“:

 • 4.3. Биологически науки /ензимология/ - един;

за нуждите на Богословски факултет, катедра „Библеистика“:

 • 2.4. Религия и теология /библейски гръцки и латински език/ - един;

за нуждите на Богословски факултет, катедра „Практическо богословие“:

 • 2.4. Религия и теология /източно църковно пеене/ - един;

за нуждите на Стопански факултет, катедра „Икономика“:

 • 3.8. Икономика – един на половин щат,

 

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилите конкурса кандидати ще бъде сключено срочно споразумение.

 

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • автобиография;
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал и по едно копие,
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал и едно копие;
 • медицински свидетелства, удостоверяващи психичното и физическото му здраве;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки /ако има такива/.

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората:

Стая 108, бул. “Цар Освободител” № 15, София 1504

Тел. 02/ 987 36 34; 02/ 9308 701

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.