Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в. "Новинар", бр. 159/09.07.2013 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за асистенти по:

 

за нуждите на Юридически факултет, катедра “Гражданскоправни науки”:

 • 3.6. право /граждански процес/ - един; 3.6. право /гражданско и семейно право/ - един;

за нуждите на Юридически факултет, катедра ”Трудово и осигурително право“:

 • 3.6. право /трудово право и обществено осигуряване/ - един;

за нуждите на Факултета по класически и нови филологии, катедра „Романистика“:

 • 2.1. филология /съвременен италиански език – практически курс/ - един;

за нуждите на Факултета по химия и фармация, катедра „Физикохимия“:

 • 4.2. химически науки /физикохимия/ - един;

за нуждите на Факултета по начална и предучилищна педагогика, катедра „Специална педагогика и логопедия“:

 • 1.2. педагогика / специална педагогика - педагогика на зрително затруднени/ - един по чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ;

за нуждите на Богословски факултет, катедра „Практическо богословие“:

 • 2.4. религия и теология /църковно пеене с типик/ - един;

за нуждите на Факултета по математика и информатика, катедра „Софтуерни технологии“:

 • 4.6. информатика и компютърни науки /софтуерни технологии/ – един;

за нуждите на Факултета по математика и информатика, катедра „Математическа логика и приложенията й:

 • 4.5. математика /математическа логика/ - един,

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилите конкурса кандидати ще бъде сключено срочно споразумение.

Необходими документи:

 • заявление /по образец/,
 • автобиография,
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал и по едно копие;
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал и едно копие;
 • медицински свидетелства, удостоверяващи психичното и физическото му здраве,
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки /ако има такива/.

 

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

Документи се подават в Ректората, стая 108, бул. “Цар Освободител” № 15, София 1504,
тел. 02/987-36-34.