Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в-к "24 часа", бр. 166 / 29.06.2020 г.

   

 

С оглед спазването на противоепидемичните мерки, документи се подават и приемат след предварително запазен час на тел..: 02/9308 451; 02/ 986 11 83 или на имейл адрес: gergana_avramova@admin.uni-sofia.bg; lyubomir.lsto@admin.uni-sofia.bg

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за асистенти по:

 

за нуждите на Факултет по химия и фармация, катедра „Фармацевтична и приложна органична химия“:

 • 7.3. Фармация (Фармацевтична химия) – един;

 

за нуждите на Исторически факултет, катедра „Стара история, тракология и средновековна история“:

 • 2.2. История и археология (Средновековна обща история и Ислямът в средновековна Западна Европа) – един;

 

за нуждите на Юридически факултет, катедра „Гражданскоправни науки“:

 • 3.6. Право (Гражданско и семейно право (търговско право)) – двама;

 

за нуждите на Факултет по класически и нови филологии, катедра „Арабистика и семитология“:

 • 2.1. Филология (Арабски език) – един,

 

за нуждите на Факултет по славянски филологии, катедра „Славянски литератури“:

 • 2.1. Филология (История на чешката и История на словашката литература) – един,
 • 2.1. Филология (История на славянските литератури и История на полската литература) – един,

 

за нуждите на Факултет по славянски филологии, катедра „Славянско езикознание“:

 • 2.1. Филология (Славянски езици – словашки език) – един;

 

за нуждите на Факултет по математика и информатика, катедра „Софтуерни технологии“:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерно инженерство) – един,

 

за нуждите на Факултет по математика и информатика, катедра „Алгебра“:

 • 4.5. Математика (Алгебра) – един;

 

за нуждите на Факултет по педагогика, катедра „Теория на възпитанието“:

 • 1.2. Педагогика (Андрагогия) – един;

 

за нуждите на Богословски факултет, катедра „Библеистика“:

 • 2.4. Религия и теология (Библеистика) – един,

 

всички със срок 2 месеца.

 

Конкурсът ще се проведе по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в РБ и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит. Със спечелилият конкурса кандидат ще бъде сключено срочно споразумение. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски ”.

 

Необходими документи:

 • заявление /по образец/;
 • автобиография;
 • диплома за висше образование – образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея – в оригинал за сверяване и по едно копие от тях;
 • диплома за образователна и научна степен “доктор”, ако кандидатът има такава – в оригинал за сверяване и едно копие;
 • удостоверение за трудов стаж по специалността;
 • списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати.


Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15

тел. 02/986-11-83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.