Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. бр. 88/08.10.2013 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

  • 2.2. история и археология /стара история/ - един;
  • 3.5. обществени комуникации и информационни науки /журналистика – телевизионна комуникация/ - един;

главни асистенти по:

  • 4.2. химически науки /неорганична химия/ - един;
  • 4.1. физически науки /теоретична и математическа физика – теория на струните, квантова теория на полето/ - един;
  • 4.3. биологически науки /ботаника – анатомия и морфология на растенията/ - един;
  • 4.1. физически науки /теоретична и математическа физика – гравитация, теория на относителността/ - един;
  • 4.6. информатика и компютърни науки /електронен бизнес и електронно управление/ - един;
  • 4.3. биологически науки /екология и опазване на екосистемите/ - един;

главни асистенти по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ по:

  • 2.1. филология /чешки език/ - един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

Документи се подават в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 987-36-34