Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 64/05.08.2014 г.

   

 

Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за:

професори по:

 • 2.1. Филология /история на българския език/ - един;
 • 4.1. Физически науки /електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя/ - един;
 • 1.2. Педагогика /социално – правно и гражданско образование/ - един;
 • 1.2. Педагогика /социална педагогика/ - един;

доценти по:

 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки /книгознание, библиотекознание, библиография – история на книгите, библиотеките и библиографията/ - един;
 • 2.3. Философия /естетика/ - един;
 • 2.1. Филология /история на славянските литератури, история на чешката литература/ - един;
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата /европейска етнология/ - един;
 • 2.1. Филология /британска култура и литература/ - един;

главни асистенти по:

 • 3.2. Психология /възрастова и педагогическа психология – педагогическа психология/ - един;
 • 4.3. Биологически науки /вирусология/ - един,
 • 4.3. Биологически науки /обща и геологична микробиология/ - един;
 • 2.1. Филология /латински език/ - един;

главен асистент по чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ по:

 • 4.3. Биологически науки /клетъчна билология/ - един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”.

 

Документи се подават в Ректората,

стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 987-36-34; 02/986-11-83.

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.