Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 57/11.07.2014 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

доцент по:

  • 1.3. Педагогика на обучението /методика на обучението по биология/ - един;

 

главен асистент по:

  • 4.2. Химически науки /аналитична химия/ - един,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

Документи се подават в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 02/987-36-34; 02/986-11-83.

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.