Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 53/18.06.2013 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

 • 3.5. обществени комуникации и информационни науки /журналистика – книгата като медия/ - един;
 • 2.1. филология /руска литература на XX и XXI век/ - един;
 • 2.2. история и археология /археология – тракийска археология/ - един;

доценти по:

 • 3.5. обществени комуникации и информационни науки /журналистика – народопсихология/ - един;
 • 2.1. филология /руски фолклор и стара руска литература/ - един;
 • 4.4. науки за зeмята /търсене и проучване на полезни изкопаеми/ - един;

главни асистенти по:

 • 4.2. химически науки /аналитична химия/ - двама;
 • 1.3. педагогика на обучението по математика /съвременни образователни технологии/ - един;
 • 2.4. религия и теология /пастирско богословие/ - един;
 • 2.2. история и археология /археология – тракийска и класическа археология/ - един;
 • 4.1. физически науки /метеорология/ - един;
 • 3.2. психология /психология на дейността – организационна психология/ - един;
 • 4.3. биологически науки /генетика/ - един;
 • 3.2. психология /психология на дейността/ - един,

със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

Документи се подават в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 987-36-34