Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 31/04.04.2014 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

 • 4.4. Науки за земята /палеонтология и стратиграфия/ - един;
 • 4.5. Математика /приложна механика, роботика/ - един;
 • 1.1. Теория и управление на образованието /перманентно образование и учене през целия живот/ - един;

 

доценти по:

 • 2.1. Филология /български език - лексикология/ - един;
 • 4.4. Науки за земята /физическа география и ландшафтна екология – ландшафтна екология, ландшафтно планиране и опазване на околната среда/ - един;
 • 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт /баскетбол/ - един;
 • 2.1. Филология /Общо и сравнително езикознание – сравнителна фразеология/ - един;
 • 1.3. Педагогика на обучението /методика на обучението по строителни дисциплини/ - един;
 • 4.2. Химически науки /неорганична химия/ - един;
 • 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт /футбол/ - един;
 • 7.3. Фармация /социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията/ - един;

 

главни асистенти по:

 • 4.1. Физически науки /геофизика/ - един;
 • 4.5. Математика /геометрия/ - един;
 • 2.3. Философия /антична и средновековна философия/ - един,

 

със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

Документи се подават в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 02/987-36-34; 02/986-11-83.

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.