Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 20/17.03.2015 г.

   

 

Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

 • 4.4. Науки за земята /регионална геология/ - един;
 • 4.2. Химически науки /високомолекулни съединения/ - един;
 • 2.1. Филология /български език – лексикология и социолингвистика/ - един;
 • 4.5. Математика /математическо моделиране и приложение на математиката – числени методи/ - един;
 • 2.3. Философия /философия на семиотиката/ - един;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки /журналистика – стратегическа комуникация – пропаганда/ - един;
 • 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт /методика на двигателната култура/ - един;

 

доценти по:

 • 1.3. Педагогика на обучението по химия /методика на обучението по химия/ - един;
 • 2.1. Филология /общо и сравнително езикознание – угрофински езици/ - един;
 • 3.6. Право /наказателно право/ - един;
 • 4.5. Математика /аналитична механика/ - един;
 • 3.6. Право /международно частно право/ - един;
 • 1.3. Педагогика на обучението /методика на обучението по математика в началните класове/ - един;

 

главни асистенти по:

 • 2.1. Филология /приложна и социолингвистика – английски език/ - един;
 • 4.2. Химически науки / неорганична химия/ - един;
 • 2.1. Филология /фонетика и фонология на немския език/ - един;
 • 3.7. Администрация и управление /публичен мениджмънт/ - един;
 • 2.1. Филология /съвременно немско езикознание/ - един;
 • 1.3. Педагогика на обучението /методика на обучението по математика в началните класове/ - един;
 • 2.1. Филология /българска литература – възрожденска литература и българска литература от Освобождението до Първата световна война/ - един;
 • 2.4. Религия и теология /систематическо богословие – сравнително богословие/ - един;
 • 2.1. Филология /славянска филология – украински език/ - един;
 • 1.3. Педагогика на обучението по … /информатика и информационни технологии/ - един, с изисквания към кандидатите да притежават образователна и научна степен „Доктор“ по едно от следните направления:
  1.3. Педагогика на обучението по …/методика на физиката или методика на информатиката и информационните технологии/; 4.1. Физически науки или 4.6. Информационни и компютърни науки;

 

главен асистент по чл. 68 ал. 1 т. 3 от КТ по:

 • 2.1. Филология /български език/ - един;

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 987 36 34; 02/ 9308 701

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.