Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 15/21.02.2014 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за:

 

доцент по:

  • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки /книгознание, библиотекознание, библиография/ - един,

със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

Документи се подават в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 987-36-34