Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 13/17.02.2015 г.

   

 

Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

 • 2.2. История и археология /археология - праистория/ - един;
 • 3.5. Обществени комуникации и информационни науки /журналистика – медиен дизайн и комуникация/ - един;
 • 8.2. Изобразително изкуство /декоративни изкуства и комбинаторика; теория на художествения образ/ - един;
 • 3.6. Право /конституционно право/ - един;
 • 3.2. Психология /междукултурна перспектива и количествени методи в психологията и психология на здравето/ - един;
 • 7.1. Медицина /вътрешни болести – кардиология/ - един;

 

доценти по:

 • 2.2. История и археология /нова и съвременна балканска история/ - един;
 • 4.1. Физически науки /радиофизика и физическа електроника/ - един;
 • 2.1. Филология /фонетика и фонология на френския език/ - един;
 • 7.1. Медицина /хирургически болести/ - един;

 

главни асистенти по:

 • 4.6. Информатика и компютърни науки /информационни технологии/ - един;
 • 1.3. Педагогика на обучението по изобразително изкуство /неконвенционални форми; софтуер за графичен дизайн/ - един,
 • 7.3. Фармация /фармакогнозия/ - един (4.2. Химически науки /фармакогнозия/ - корекция в ДВ бр. 17/06.03.2015 г.)

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в "Държавен вестник".

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

стая 117, София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83; 02/ 9308 489

Приемно време от 15.00 ч. до 17.30 ч.