Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, ДВ бр. 108/17.12.2013 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за:

 

професори по:

  • 4.1. Физически науки /дозиметрия и лъчезащита/ - един;
  • 1.2. Педагогика /предучилищна педагогика – теория и технология на семейното възпитание/ - един;
  • 3.9. Туризъм /финансово управление на туристическото предприятие/ - един;

доценти по:

  • 3.6. Право /трудово право и обществено осигуряване/ - един;
  • 1.2. Педагогика /предучилищна педагогика – овладяване на езика и развитие на речта/ - един;
  • 3.9. Туризъм /туристически ресурси и туристическо странознание/ – един;

главен асистент по:

  • 4.5. Математика /вероятности и статистика/ - един,

 

всички със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

Документи се подават в Ректората, стая 108, София 1504, бул. “Цар Освободител” 15,
тел. 987-36-34