Начало / Новини / Конкурси / Архив / Проект „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми“ - подбор на преподаватели

   

Срок за кандидатстване: 28 януари 2022 г.

 

ПРОЕКТ №BG05M2OP001-2.016-0019

"Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

Ръководството на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

от Софийски университет „Св. Климент Охридски“

за участие в обучения за придобиване на дигитални умения по проект BG05M2OP001-2.016-0019 , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

1. Предвидените обучения по придобиване на дигитални умения включват следните три типа обучения:

Интензивно обучение на преподаватели по ключови дигитални компетенции 24 учебни часа 85 лица Присъствено в групи по 7 участника
Ниво 1 Модул „ИКТ базирани дигиталния образователни технологии“ 80 учебни часа 110 лица Дистанционна форма на обучение
Ниво 2 Модул „Създаване и управление на дигитални ресурси“ 80 учебни часа 100 лица Дистанционна форма на обучение

 

2. Критерии за избор на преподаватели за участие в обучения;

А. Преподавателите да са на трудов договор, хонорувани преподаватели или да имат придобита научна степен в едно от следните професионални направления: професионално направление 2.1 „Филология“, 2.2 „История и археология“, 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ и/или да преподават в съответните професионални направления

Б. Няма ограничения един преподавател да участва в трите типа обучения за придобиване на дигитални умения

 

3. Необходими документи за участие:

  • Заявление до Координатор проект СУ за участие в обучение – по образец на проекта.

 

4. Място и срок за подаване на документите за участие в процедура за подбор:

  • Документите за участие в подбора се представят текущо до 28.01.2022 г в офиса на проекта – стая 40 Б в сграда на Ректорат на СУ;
  • Интензивните обучения ще стартират през м.Февруари 2022 г. след одобрение на участниците и сформираме на групите за обучения.
  • Присъствените обучения на преподаватели ще се провеждат на територията на Софийски университет „Св. Климент Охридски“;