Начало / Новини / Конкурси / Архив / Конкурс за студенти-посланици на Алианса „Трансформация за Европа (Тransform4Еurope)“ в СУ през 2022/2023 г.

   

Срок на кандидатстване: 09.06.2022 – 10.07.2022 г.

 

Конкурс за студенти-посланици на Алианса „Трансформация за Европа (Тransform4Еurope)“ в Софийски университет през 2022/2023 г.

 

(English version below)

 

Какво представлява програмата?

Алиансът „Трансформация за Европа (Тransform4Еurope)“ обединява седем европейски университета: Университета на Саарланд (Германия), Университета в Аликанте (Испания), Естонската художествена академия, Университета на Силезия в Катовице (Полша), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (България), Университета в Триест (Италия) и Университета „Витаутас Магнус“ в Каунас (Литва), които обединяват усилия за създаване на устойчив модел на Европейски университет със съвместно ръководство и структури на обслужване.

Като част от задачите на Алианса програмата за студенти-посланици цели да намери най-мотивираните и международно ориентирани студенти и докторанти, които да помагат на малки групи от студенти от Алинса по време на обучението им в Софийски университет.

 

Научи повече за Алианса тук:

https://us.edu.pl/european-university

https://www.facebook.com/Transform4Europe/

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-t4e.pdf

 

Какво прави студентът-посланик?

Посланикът е buddy и неговата роля е да оказва подкрепа на входящите Transform4Europe-студенти през 2022/2023 академична година с:

● посрещане на летището / автобусна или жп гара

● ориентация по време на първите дни в СУ

● опознаване на София (къде се предлага медицинска и полицейска помощ, пазаруване, спорт, развлечения, градски транспорт)

● административни и академични въпроси (обратна връзка за курсове, намиране на квартира, адресна регистрация) в съдействие с Еразъм офиса на СУ в началото на семестъра

● обменя опит, идеи и съвети с други посланици на университети от Алианса в обща виртуална мрежа.

 

Защо да стана студент-посланик?

Усилията и времето, което посланикът отделя за своя buddy, помагайки му да се ориентира и приобщи в новата среда, ще бъдат възнаградени със сертификат от отдел “Международно сътрудничество” на СУ. Сертификатът може да бъде добавен към CV-то на посланика.

В зависимост от учебния план на съответната специалност/програма, в която посланикът се обучава в Софийски университет, би могло да има възможност за присъждане на ECTS кредити като част от учебна практика. Това се решава от съответния факултет.

Посланикът ще намери много нови приятели от различни държави, ще придобие още по-богат международен и междукултурен опит, ще подобри своите социални и езикови умения, ще опознае София и Софийски университет от различна гледна точка.

 

Идеалният посланик е:

● проактивен студент/докторант (всички форми на обучение) на Софийски университет

● владеещ английски език

● активен участник в университетската общност

● познаващ университета и града

● запознат с дейността на Алианса „Трансформация за Европа (Тransform4Еurope)“ по отношение на входящите студенти

● отворен за междукултурно общуване (предимство при кандидатстване)

● участвал в международна мобилност (предимство при кандидатстване)

● възпрепятстван да участва в мобилност поради специфични потребности или финансови причини (предимство при кандидатстване).

 

Могат да кандидатстват всички студенти/докторанти, които:

● са записани за обучение в Софийски университет “Св. Климент Охридски”, независимо от степента и формата на обучение

● познават добре София

● познават добре Софийски университет и административните процедури за студенти

Стани посланик, като попълниш онлайн формата тук.

 

Срок на кандидатстване: 09.06.2022 – 10.07.2022 г.

 

Подбор на кандидатите - кандидатурите ще бъдат разгледани и оценени въз основа на следните общи за Алианса критерии за подбор:

● добро владеене на английски език (съгласно CEFR – B1: 1 точка, B2: 1,5 точки, C1: 2 точки, C2: 2,5 точки)

● добро владеене на езика на някой от партньорските университети (1 точка)

● ограничени възможности за пътуване, напр. поради специфични потребности или финансови ограничения (1 точка)

● отвореност към или опит при междукултурно общуване (1 точка)

● предишно участие в мобилност (без ограничения за вида и продължителността) в някой от университетите в Т4Еurope (2 точки)

● социална ангажираност/доброволческа дейност (2 точки)

Десет от кандидатите с най-висок брой точки ще станат студенти-посланици на Алианса „Трансформация за Европа (Тransform4Еurope)“. Резултатите ще бъдат публикувани на уебсайта на Софийски университет на 11.07.2022 г. При равен брой точки ще бъде давано предимство на кандидати, които покажат по-добра мотивировка и ще бъде създаден списък с резерви.

 

Контакти:

При въпроси, моля свържете се с Красимира Криворова, kkrivorova@admin.uni-sofia.bg.

 

 

Call for applications: Transform4Europe Student Ambassadors at Sofia University during the 2022/2023 academic year

 

About the Transform4Europe Student Ambassadors Programme:

Seven European Universities in the Transform4Europe Alliance have joined forces to create a sustainable model of a European university with joint management and services: Saarland University (Germany), University of Alicante (Spain), Estonian Academy of Arts (Estonia), University of Silesia in Katowice (Poland), Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulgaria), University of Trieste (Italy) and Vytautas Magnus University (Lithuania).

The Student Ambassadors Programme is aimed at finding the most motivated and internationally oriented students to be “buddies” for small groups of visiting students from within the alliance during their studies at Sofia University.

 

Learn more about the Alliance:

https://us.edu.pl/european-university

https://www.facebook.com/Transform4Europe/

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-t4e.pdf

 

Tasks and duties of the ambassador?

The ambassador is a buddy and his role is to support the incoming Transform4Europe-students during the 2022/2023 academic year with:

● arrival at the airport/bus or train station

● orientation during the first days at Sofia University

● show them around the city of Sofia (Healthcare Centre, Police station, where to go grocery shopping, sport, leisure and transport information)

● administrative and academic issues (i.e. feedback on courses, finding accommodation, registering with local authorities), complementing this way the work of the Erasmus Office at the beginning of the semester

● sharing ideas and tips with other ambassadors from Universities in the Alliance in a joint virtual network.

 

Why become an ambassador?

As a reward for the efforts and time devoted to their buddy, helping with orientation and integration into the new environment, the ambassador will be awarded a certificate issued by the International Relations Office of Sofia University, that could be added to the ambassador’s CV.

This certificate may entitle the participants to ECTS credit recognition as a part of their study practice at Sofia University St. Kliment Ohridski, depending on the study plan of the programme in which the ambassador is enrolled. This will be decided at a Faculty level.

The ambassador will find many new friends from different countries, will gain even richer international and intercultural experience, will improve his/her social and language skills, and will get to know Sofia and Sofia University from a different point of view.

 

Ideal Student Ambassador is / has:

● a proactive student/PhD student (all levels and forms of studies) of Sofia University

● good spoken proficiency in English

● active participant in the University community

● good knowledge of the University and the city of Sofia

● good knowledge of the Transform4Europe Alliance activities for incoming students

● open to intercultural communication (advantage for the application)

● a former exchange student (an advantage for the application)

● unable to participate in mobility due to financial restrictions or a disability of any kind (advantage for the application).

 

All students/PhD students could apply if they:

● are enrolled at Sofia University St. Kliment Ohridski (regardless of the level and form of studies)

● have good knowledge of the city of Sofia

● have good knowledge of Sofia University and the administrative procedures for students

 

Become Student Ambassador filling in this online form: here.

 

Application is open from 09.06.2022 until 10.07.2022

 

Selection of the applicants - All applications will be evaluated on the basis of the following joint Alliance selection criteria:

● good spoken English (CEFR B1: 1 point, B2: 1,5 points, C1: 2 points, C2: 2,5 points)

● proficiency in the mother tongue of any of the partner institutions (1 point)

● limited ability to travel e.g. due to disabilities or financial restrictions (1 point)

● readiness or experience in intercultural communication (1 point)

● former exchange student in any Transform4Europe institution (2 points)

● social engagement/voluntary services (2 points).

 

Ten applicants with the highest score points will become Transform4Europe Student Ambassadors. Results will be published at the website of Sofia University on 11.07.2022. In case of an equal number of points, priority will be given to applicants who show better motivation and a reserve list will be created.

 

Contacts:

In case of queries, please contact Krasimira Krivorova, kkrivorova@admin.uni-sofia.bg.