Начало / Новини / Конкурси / Архив / „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти” към МОН

   

 

Фонд “Научни изследвания” към МОН обяви „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 год.“: https://www.fni.bg/?q=node/1443. Документите за кандидатстване и условията за участие в конкурса са налични на посочения електронен адрес.

Краен срок за кандидатстване: 17,30 ч. на 7 септември 2022 г. по електронен път чрез системата СУНИ: https://enims.egov.bg

Документите (Административно описание - част 1 на български и на английски език и Научно описание - част 2 на български и на английски език) се изпращат по електронна поща до npd@admin.uni-sofia.bg. Документите трябва да са подписани от ръководителя с електронен подпис или да са подписани и сканирани. Файловете трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа).

Подписаните от страна на СУ документи ще бъдат връщани обратно по електронна поща.

 

Към документите за кандидатстване задължително се прилагат:

1. Извадка (експортирана справка) от системата на СУ https://projects.uni-sofia.bg/, доказваща, че проектното предложение е регистрирано.
2. Доклад по образец с електронен или сканиран подпис на ръководителя на проекта.

 

Краен срок за изпращане на документите за подписване от страна на СУ: 2 септември 2022 г.

 

Съгласно т. 3.1.1. от Насоките за конкурса документите, доказващи допустимостта на СУ в конкурса като базова организация или организация- партньор, са следните:

1. Указ на Цар Фердинанд за учредяване на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, обнародван в Държавен вестник бр. 2 от 1889 г.;

2. Правилник за устройството и дейността на СУ „Св. Климент Охридски“;

3. Декларация по Приложение 1;

4. Декларация по Приложение 2;

5. Декларации за обрабока на лични данни от Ректора и главния счетоводител.

Посочените документи са депозирани еднократно на хартия в деловодството на ФНИ към МОН с писмо №795 от 01.03.2022 г. , валидни са за всички проектни предложения на СУ и не се изисква ръководителите да ги изготвят и набавят повторно.

 

Крайното подаване се извършва чрез електронен подпис на ръководителя на базовата организация. За целта ще бъде изготвен график на посещенията на ръководителите на проектите в отдел „Научна и проектна дейност“. Уточняването на ден и час за подаване на проектите може да стане по електронна поща или на тел. 02/9308 514.