Начало / Новини / Конкурси / Архив / „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания“ към Фонд "Научни изследвания" към МОН

   

 

Фонд “Научни изследвания” към МОН обяви „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1449. Документите за кандидатстване и условията за участие в конкурса са налични на посочения електронен адрес.

Краен срок за кандидатстване: 17,30 ч. на 9 септември 2022 г. по електронен път чрез системата СУНИ: https://enims.egov.bg

Документите (Административно описание - част 1 на български и на английски език и Научно описание - част 2 на български и на английски език) се изпращат по електронна поща до npd@admin.uni-sofia.bg. Документите трябва да са подписани от ръководителя с електронен подпис или да са подписани и сканирани. Файловете трябва да дават възможност за автоматично търсене (в pdf формат генериран автоматично от документа).

В случай на партньорство с друга научна организация се изисква Споразумение за партньорство (няма приложима бланка). Споразумението за партньорство се изпраща по електронна поща заедно с останалите документи със сканиран подпис на ръководителя на екипа от страна на СУ. Към проектното предложение трябва да се подготви и приложи и работен превод на английски език.

Подписаните от страна на СУ документи ще бъдат връщани обратно по електронна поща.

 

Към документите за кандидатстване задължително се прилагат:

1. Извадка (експортирана справка) от системата на СУ https://projects.uni-sofia.bg/, доказваща, че проектното предложение е регистрирано.
2. Доклад по образец с електронен или сканиран подпис на ръководителя на проекта.

 

Краен срок за изпращане на документите за подписване от страна на СУ: 5 септември 2022 г.

 

Съгласно т. 3.1.1. от Насоките за конкурса документите, доказващи допустимостта на СУ в конкурса като базова организация или организация- партньор, са следните:

1. Указ на Цар Фердинанд за учредяване на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, обнародван в Държавен вестник бр. 2 от 1889 г.;

2. Правилник за устройството и дейността на СУ „Св. Климент Охридски“;

3. Декларация по Приложение 1;

4. Декларация по Приложение 2;

5. Декларации за обрабока на лични данни от Ректора и главния счетоводител.

 

Посочените документи са депозирани еднократно на хартия в деловодството на ФНИ към МОН с писмо №795 от 01.03.2022 г. , валидни са за всички проектни предложения на СУ и не се изисква ръководителите да ги изготвят и набавят повторно.

 

Крайното подаване се извършва чрез електронен подпис на ръководителя на базовата организация. За целта ще бъде изготвен график на посещенията на ръководителите на проектите в отдел „Научна и проектна дейност“. Уточняването на ден и час за подаване на проектите може да стане по електронна поща или на тел. 02/9308 514.