Начало / Новини / Календар / Конференция „Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление“

Конферентна зала, Ректорат

На научната конференция „Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление“ ще бъдат представени резултатите от двугодишния проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката, реализиран в рамките на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Във фокуса на научния форум попадат мюсюлманските благотворителни фондации (вакъфи), създадени по времето на османската власт по българските земи, като специално ще бъдат откроени поземлените имоти, подпомагали тяхното функциониране, както и обществените сгради, за поддържането на които те били устроени. Вакъфските благотворителни фондации ще бъдат разгледани в дългия хронологически отрязък от времето на тяхното създаване в условията на имперската османска власт до тяхното включване в структурите на държавното управление в следосвобожденска България, поставило едно истинско предизвикателство пред националните политически елити по време на няколко исторически периода и очертаващо тенденциите във водените политики по отношение на завареното османско наследство в националната държава като цяло.

Доклади на научната конференция ще бъдат представени от членовете на екипа по проекта, както и от специалисти в областта, които ще представят резултатите от свои научни изследвания, свързани с проблематиката.

ПРОГРАМА

Vakif_poster