Начало / Наука / Възможности за финансиране / Финансиращи програми / Фонд "Научни изследвания" на СУ / Архив - конкурси / Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2018

   

В резултат от проведената през 2017 г. конкурсна сесия за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност бяха одобрени и реализирани 248 проекта. Като най-успешно проведени са отличени следните проекти по факултети:

 

Исторически факултет:

 

Факултет по педагогика:

 

Медицински факултет:

 • „Изследване на острата и подострата токсичност на тетраетиламониевата сол на салиномицин киселина“ – ръководител доц. д-р Юлияна Милкова Иванова-Тумбева

 

Факултет по славянски филологии:

 

Факултет по журналистика и масова комуникация:

 

Факултет по начална и предучилищна подготовка:

 • „АРТикулации – визуални хроники“ – ръководител проф. д-р Бисера Василева Вълева
 • „Повишаване капацитета на Музикалното студио в катедра Музика“ – ръководител доц. д-р Адриан Георгиев Георгиев

 

Геолого - географски факултет:

 • „Съвременни предизвикателства в развитието на географията в България” – ръководител доц. д-р Климент Минев Найденов
 • „Структурна характеристика и късноалпийска еволюция на Източната част на Панагюрската ивица“ – ръководител доц. д-р Диан Ангелов Вангелов
 • Частично финансиране на Международна научна конференция „СЪВРЕМЕННИЯТ ТУРИЗЪМ – ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ“ – ръководител доц. д-р Мариана Атанасова Асенова

 

Биологически факултет:

 • „Функционален контрол на метаногенезата в технологии за производство на биогаз“ – ръководител доц. д-р Ирина Дитмар Шнайдер
 • „Изследване на влиянието на секреторна фосфолипаза А2 от Vipera ammodytes meriodionalis върху клетъчни линии от ретинален пигментен епител“ – ръководител проф. д-р Светла Димитрова Петрова-Чанкова
 • „Нови методи за създаване на антибиотици срещу резистентни щамове на Escherichia coli, чрез използване на антисенс олигонуклеотиди, които инхибират 4 биохимични пътища, контролирани от 4 различни рибопревключватели“ - ръководител доц. д-р Роберт Димитров Пенчовски

 

Факултет по математика и информатика:

 

Философски факултет:

 

Факултет по химия и фармация:

 • 47-ма Национална конференция на учителите по химия с международно участие „Добри училищни практики: наблюдения, опити, уроци, извънкласни дейности“ – ръководител доц. д-р Милена Кирова Иванова
 • „Роля на формата на частиците за контролирано освобождаване на лекарствени вещества“ – ръководител д-р Захари Пенков Винаров

 

Факултет по класически и нови филологии:

 • „Изграждане на анотиран корпус към съчинението Disciplina Clericalis на Петрус Алфонси с помощта на електронната платформа Perseids“ – ръководител доц. д-р Елия Йорданова Маринова