Начало / Наука / Възможности за финансиране / Финансиращи програми / Фонд "Научни изследвания" на СУ / Архив - конкурси / Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2015

   

 

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2015 г.

Във връзка с предстоящото отчитане на конкурсната сесия за научни проекти за 2015 г. финансирани със средства, отпуснати целево от държавния бюджет Ви информираме, че отчетите на проекти трябва да се предадат в срок до 10 декември 2015г. в комисиите по научни направления. Задължително е в комисията да се предаде едно хартиено копие от отчета. Електронно копие на отчет се изпраща само ако е поставено допълнително изискване от факултетската научна комисия.

Всеки комплект за отчет трябва да съдържа:

1. Финансов отчет, който ръководителите на проекти могат да получат от счетоводителя си в Паричен салон;

2. Научен отчет;

3. Таблица за отчет на резултатите .

Рецензята на всеки отчет следва да бъде изготвена от хабилитиран преподавател извън състава на звеното, като се използват приложените по-долу експертни карти за оценка на отчет.

  • Бюджет на проектите - формата е заключена и в нея има заложени формули в съответствие с изискванията на наредбата. Отключени са само клетките, в които е допустимо да се попълват данни. Сумата в графа „всичко планирани разходи” трябва да отговаря изцяло на одобрената от Управителния съвет сума.
  • Бюджет на проектите - таблицата се използва за всички конкурси. Формата е заключена и в нея има заложени формули в съответствие с изискванията на наредбата. Отключени са само клетките, в които е допустимо да се попълват данни.
  • Наредба № 9 за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност.

 

На заседанието си от 23 февруари 2011 г. АС на СУ „Св. Климент Охридски” в съответствие с приложението към чл. 1а, ал. 2 от Наредба № 9 от 8.08.2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност утвърди като приоритети за финансиране на научните проекти приоритетите от Стратегията за развитието на научните изследвания в СУ „Св. Климент Охридски”:

1. Природни науки

1.1.Здраве и медицина
1.2. Високи технологии
1.3. Природни ресурси, екология и околна среда

2. Социални и хуманитарни науки

2.1. Публични политики.
2.2. Общества, култури и история на Балканите и връзките им с Европа и света.
2.3. Гражданство, мобилност, комуникации и общество на знанието.

 

Образци на документи:

Образец 4 - Доклад за сключване на договори с членове на научни колективи за изпълнение на задачи по научноизследователски проекти

Образец 4.1 - Договор за научна дейност с признати разходи 25%

Образец 4.2 - Договор за научна дейност с признати разходи 40%