Начало / Наука / Възможности за финансиране / Финансиращи програми / Фонд "Научни изследвания" на СУ / Архив - конкурси / Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2014

   

Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2014

 

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2014 г.

Във връзка с провеждането на конкурса за разработване на научни проекти за 2014 г. със средства, отпуснати целево от държавния бюджет ви информираме, че договори на ръководители, чиито проекти са били одобрени за изпълнение, ще се приемат до 16 април 2014 г.

Договорите се предават в 5 екземпляра в отдел „Научна и проектна дейност”. Всеки договор трябва да съдържа в приложение научен план (анотация), работна програма, основен състав на научния колектив (с подписите на членовете на колектива) и бюджет на проекта. За бюджет трябва да се приложи попълнена екселската таблица, която може да намерите по-долу на тази страница. Копие от приложението с подписи на членовете на научния колектив, което е било подадено в проектите, може да бъде направено само във факултетната научна комисия. Всичките 4 приложения са задължителни и за договорите за частично финансиране на научен форум.

Всеки ръководител може да получи информация за сумата, която му се отпуска за изпълнение на проекта, като влезе с име и парола от СУСИ в електронната система за проекти по Наредба 9

  • Бюджет на проектите - формата е заключена и в нея има заложени формули в съответствие с изискванията на наредбата. Отключени са само клетките, в които е допустимо да се попълват данни. Сумата в графа „всичко планирани разходи” трябва да отговаря изцяло на одобрената от Управителния съвет сума.
  • Бюджет на проектите - формата е заключена и в нея има заложени формули в съответствие с изискванията на наредбата. Отключени са само клетките, в които е допустимо да се попълват данни. Сумата в графа „всичко планирани разходи” трябва да отговаря изцяло на одобрената от Управителния съвет сума.
  • Наредба № 9 за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност.

На заседанието си от 23 февруари 2011 г. АС на СУ „Св. Климент Охридски” в съответствие с приложението към чл. 1а, ал. 2 от Наредба № 9 от 8.08.2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност утвърди като приоритети за финансиране на научните проекти приоритетите от Стратегията за развитието на научните изследвания в СУ „Св. Климент Охридски”:

1. Природни науки

1.1. Здраве и медицина
1.2. Високи технологии
1.3. Природни ресурси, екология и околна среда

 

2. Социални и хуманитарни науки

2.1. Публични политики.
2.2. Общества, култури и история на Балканите и връзките им с Европа и света.
2.3. Гражданство, мобилност, комуникации и общество на знанието.

 

Образци на документи:

Образец 4 - Доклад за сключване на договори с членове на научни колективи за изпълнение на задачи по научноизследователски проекти

Образец 4.1 - Договор за научна дейност с признати разходи 25%

Образец 4.2 - Договор за научна дейност с признати разходи 40%