Начало / Наука / Възможности за финансиране / Финансиращи програми / Фонд "Научни изследвания" на СУ / Архив - конкурси / Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2011

   

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2011 г.

Във връзка със стартирането на конкурса за разработване на научни проекти за 2011 г. със средства, отпуснати целево от държавния бюджет Ви информираме, че заявките за участие в конкурса ще се приемат до 11 март 2011 г. в комисиите по научни направления във факултетите.

  • Система от показатели за оценка, наблюдение и отчитане на резултатите
  • Бюджет на проектите - таблицата се използва за всички конкурси. Формата е заключена и в нея има заложени формули в съответствие с изискванията на наредбата. Отключени са само клетките, в които е допустимо да се попълват данни.
  • Наредба № 9 за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност.
  • ДОГОВОРИ 2011
    Договорите се предават в 5 екземпляра в Информационно-рекламния център на СУ "Св. Климент Охридски".

Всеки договор трябва да съдържа в приложение научен план (анотация), работна програма, основен състав на научния колектив, предварително финансово разпределение (бюджет на проекта), като за бюджет трябва да се приложи попълнена екселската таблица, която може да намерите на тази страница.

На заседанието си от 23 февруари 2011 г. АС на СУ „Св. Климент Охридски” в съответствие с приложението към чл. 1а, ал. 2 от Наредба № 9 от 8.08.2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност утвърди като приоритети за финансиране на научните проекти приоритетите от Стратегията за развитието на научните изследвания в СУ „Св. Климент Охридски”:

1. Природни науки

1.1. Здраве и медицина
1.2. Високи технологии
1.3. Природни ресурси, екология и околна среда

2. Социални и хуманитарни науки

2.1. Публични политики.
2.2. Общества, култури и история на Балканите и връзките им с Европа и света.
2.3. Гражданство, мобилност, комуникации и общество на знанието.