Начало / Университетът / Управление на качеството

   

Системата за управление на качеството в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ е съвкупност от дейности, стандарти и процедури, обвързани в единен механизъм, който очертава необходимите действия и правомощия на отделните университетски звена и ръководните органи за ефективното функциониране и развитие на Университета.

Sistem-quality