Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Предстоящи защити / Момчил Мартинов Паунов, Биологически факултет

Защита на дисертационен труд на Момчил Мартинов Паунов на тема Разработване на биофизичен подход за фенотипиране и оценка на физиологичното състояние на фотосинтетичния апарат при растенията“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Биофизика), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Василий Голцев
Председател на научното жури: доц. д-р Детелин Стаменов

Автореферат

Рецензии:

Становища: