Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Предстоящи защити / Мария Павлос Пападимитриу, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата е отложена. Новата дата ще бъде определена след възстановяване на присъствения учебен процес в СУ „Св. Кл. Охридски"

Защита на докторска дисертация на Мария Павлос Пападимитриу, редовен докторант с обучение на английски език на тема „Академични постижения по гръцки език при ученици с аутизъм“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: проф. дпн Цветанка Луканова Ценова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: