Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Предстоящи защити / Йоаннис Спиридон Страволемис, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата е отложена. Новата дата ще бъде определена след възстановяване на присъствения учебен процес в СУ „Св. Кл. Охридски"

Защита на докторска дисертация на Йоаннис Спиридон Страволемис, редовен докторант с обучение на английски език на тема „Образователен мениджмънт и мултикултурност – форми на организация“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна и медийна педагогика).

Председател на научното жури: доц. д-р Лора Илиева Спиридонова – СУ “Св. Климент Охридски”

 

Рецензии:

 

 

Становища: