Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Предстоящи защити / Ангел Юлиянов Апостолов, Исторически факултет

23 ауд., Южно крило,Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Военнополитически аспекти на отношенията НАТО – Русия (1992–2002) за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в Професионално направление 2.2 История и археология (Нова и най-нова обща история – Съвременна история). Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Дарина Григорова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища