Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Цветелина Николаева Макавеева, Философски факултет

Публичната защита ще се проведе он-лайн през платформата Майкрософт Тиймс на линк: Click here to join the meeting

Публична защита на редовен докторант ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА МАКАВЕЕВА по професионално направление 3.2. Психология (Психология на развитието в детска и юношеска възраст).

Тема на дисертацията: „СЕПАРАЦИЯ-ИНДИВИДУАЦИЯ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ“.

Председател на научното жури: доц. д-р Камелия Дончева Ханчева

Автореферат

Рецензии:

Становища:​

Публикувано на 10.05.2021 г. в 13:14 ч.