Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Зоран Койчич, Философски факултет

Ректорат, зала 63

Публична защита на дисертационен труд на Зоран Койчич, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език). Тема на дисертацията: Performance Oriented Method in Philosophical Counselling („Ориентиран към действието метод във философското консултиране”).

Научен ръководител на докторанта: проф. д.ф.н. Анета Георгиева Карагеоргиева

Председател на научното жури: проф. д-р Веселин Христов Дафов

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

 

Публикувано на 02.07.2019 г. в 15.21 ч.