Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Здравко Валериев Кънев, Богословски факултет

Заседателна зала на Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на Здравко Валериев Кънев на тема: „Мюсюлманската общност в България: между традицията и секуларизацията (православно-богословско изследване)“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Христов

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: