Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ян Ари Михаел Андре де Хеус, Философски факултет

Зала № 2, Ректорат

Публична защита на дисертационен труд на Ян Ари Михаел Андре де Хеус, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език). Тема на дисертацията: “Global Business: A Philosophical Examination of Social Consequences” („Глобалният бизнес: философско изследване на социалните последици”)

Научен ръководител на докторанта: проф. д.ф.н. Мария Иванова Димитрова

Председател на научното жури: проф. д-р Николай Кирилов Михайлов

Автореферат

Рецензии:

 

Становища:

Публикувано на 18.06.2019 г в 13:26