Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Виолета Стефанова Вичева, Факултет по класически и нови филологии

Първа заседателна зала - Ректорат на СУ„Св. Климент Охридски“.

Защита на дисертационния труд на редовната докторантка Виолета Стефанова Вичева за присъждане на образователната и научна степен „доктор” - по професионално направление 2.1. Филология (Немскоезична литература) на тема: Die Krise der Gemeinschaft. Betrachtungen zur jüngsten deutschsprachigen Literatur (Кризата на общността. Наблюдения върху най-новата езична литература).

Председател на научното жури: Доц. д-р Светлана Стефанова Арнаудова

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища:

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в Катедрата по германистика и скандинавистика, каб. 171, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" 15. Публикувани са и на Интернет-страницата на ФКНФ и Университета.