Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Вихрен Евгениев Митев, Философски факултет

Ректорат, зала 63

Публична защита на дисертационен труд на Вихрен Евгениев Митев, редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология) за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. Тема на дисертацията: „Понятие за личност в една антропология на личността”.

Председател на научното жури: проф. д-р Райчо Вангелов Пожарлиев

Автореферат

Рецензии:

 

Становища:

 

Публикувано на 17.12.2018 г. в 16.44 ч.