Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Веселена Емилова Делийска, Философски факултет

бул.”Цариградско шосе” № 125, Блок 4, зала 305

Публична защита на докторант на самостоятелна подготовка Веселена Емилова Делийска за придобиване на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.3. Политически науки (Политология - Сравнителна политология). Тема на дисертацията: "Интеграцията на Скандинавските страни в ЕС (1972-2016 г.). Евроскептицизмът и влиянието му върху партийните системи."

Председател: проф. д-р Александър Трифонов Томов

Автореферат

Рецензии:

Становища: