Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Велислава Тодорова Тодорова, Философски факултет

Ректорат, зала 63

Публична защита на задочен докторант ВЕЛИСЛАВА ТОДОРОВА ТОДОРОВА за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3. Философия (Логика).

Тема на дисертацията: ЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ ЗА ПРЕДАВАНЕТО НА ИЗТОЧНИКА НА ИНФОРМАЦИЯТА В ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЕЗИЦИ

Председател на научното жури: проф. д-р Красимира Славчева Алексова

Автореферат

Рецензии:

Становища: