Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Велислав Добромиров Иванов, Философски факултет

бул.“Цар Освободител“ №15, Ректорат, Заседателна зала №2

Публична защита на Велислав Добромиров Иванов, редовен докторант за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.3 Политически науки (Европеистика – Политологични изследвания на ЕС) с дисертационен труд на тема: „Разширяване на Европейския съюз към Западните Балкани: политическа воля и условия за членство“.

Председател на научното жури: доц. дпн Калоян Димитров Симеонов

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Публикувано на 26.03.2019 в 13:24 ч.