Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Валентин Красимирович Каменов, Юридически факултет

зала 2, Ректорат

Защита за придобиване на образователната и научната степен "доктор" по професионално направление 3.6 Право /правна информатика/ от Валентин Красимирович Каменов ,редовен докторант.

Тема на дисертационния труд: "Официални електронни издания на нормативните юридически актове "

Председател на научното жури: проф. д-р Тенчо Колев

Автореферат:

Рецензии:

Становища: