Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Таня Георгиева Пощова-Петрова, Департамент за езиково обучение

2 зала - Ректорат на СУ

Защита на дисертационния труд на Таня Георгиева Пощова-Петрова на тема: „Функционално-семантични особености на етнонимите в езика на британската и българската преса“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология (Съпоставително езикознание) към Научна лаборатория по приложна лингвистика при Департамента за езиково обучение.

 

Председател на научното жури: проф. д-р Красимира Славчева Алексова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища:

 

 

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в Научната лаборатория по приложна лингвистика при Департамента за езиково обучение, както и в Деканата на Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" 15. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.

 

Защитата ще се състои на 07 юни 2019 г. от 10.00 часа в 2 зала на Ректората на СУ, бул. "Цар Освободител" 15.