Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Светослава Милчева Тончева, Философски факултет

бул.”Цариградско шосе” № 125, Блок 1, етаж 4, ауд. 45 - „проф. Тодор Боров”.

Публична защита на Светослава Милчева Тончева, задочен докторант, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание и библиография). Тема на дисертацията: „ Вътрешни комуникативни процеси в регионалните библиотеки в България – изследване на организационните аспекти“
Председател на научното жури: проф. дфн Оля Борисова Харизанова

Автореферат

Рецензенти:

Становища :

Публикувано на 06.03.2019, 11:36 ч.