Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Стоян Йорданов Доклев, Факултет по класически и нови филологии

ЦИЕК, 27 зала

Защита на дисертационния труд на Стоян Йорданов Доклев на тема: „ ИБН КАЙИМ АЛ-ДЖАУЗИЯ (1292–1350) В ПОСТКЛАСИЧЕСКАТА ИСЛЯМСКА МИСЪЛ “ за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология (Арабско обществознание).

 

Научен ръководител: проф. д-р Симеон Евстатиев Евстатиев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: