Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Станул Грозданов Грозев, Философски факултет

бул.“Цариградско шосе“ №125, кампус „Изток“ блок 4, етаж 1, конферентна зала „Яйцето“.

Публична защита на дисертация на тема „Реторическа аргументация и истина в творчеството на Фридрих Ницше“ с научен ръководител проф. дфн Донка Александрова за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.3 Философия (Теория на аргументацията). Докторант редовна форма, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Владимир Димитров Теохаров

Автореферат

Рецензии:

Становища:

Информацията е публикувана на 14.11.2018 10:19 am