Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Стамена Цветeнова Кавръкова-Георгиева, Философски факултет

бул. ”Цариградско шосе” № 125, Блок 1, етаж 4, ауд. 45

Публична защита на редовен докторант СТАМЕНА ЦВЕТЕНОВА КАВРЪКОВА-ГЕОРГИЕВА по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Информационно-търсещи системи )

 

Тема на дисертацията: Приложение на холографската памет в информационните хранилища на бъдещето

Автореферат

Публикации

Рецензенти:

Становища :