Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Райна Бисерова Росенова, Факултет по класически и нови филологии

247 ауд. на СУ, Ректорат

Защита на докторска дисертация на Райна Бисерова Росенова на тема: “Разум и чувствителност в творчеството на Мери Робинсън и Шарлот Смит” за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.1. Филология, Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Английска литература – Романтизъм)

 

Председател на Научното жури: доц. д-р Аспарух Аспарухов

 

Автореферат

 

Рецензии:

проф. д.ф.н. Александър Шурбанов

проф. д-р Людмила Костова

 

Становища:

проф. дфн Клео Протохристова

доц. д-р Аспарух Аспарухов

доц. д-р Юлия Стефанова